Forbruget af produkter, energi og ressourcer har været markant stigende siden industrialiseringen. Det har belastet miljøet og skabt et behov for at arbejde målrettet mod reduktion af forureninger fra både bortskaffelsesindustrien og den producerede industri. Samtidig er der kommet en erkendelse af, at det ikke kun er produktionsprocessen, der kan give anledning til udfordringer for miljøet. Også transport og råvareudvinding tæller med i regnskabet. For at få klarhed over, hvilke miljømæssige konsekvenser et produkt giver, bør man derfor foretage en vurdering gennem hele produktet livscyklus. Denne analyse kaldes LCA og bør være på plads, inden I kommunikerer grønne løsninger.

Systematisk analyse fra vugge-til-grav
LCA står for ”Life-Cycle Assessment” – på dansk livscyklusvurdering. En LCA er en systematisk analyse og en omfattende vurdering af de miljømæssige belastninger, som et produkt forårsager i hele dets livsforløb fra råvarefremstilling til bortskaffelse. Man følger og analyserer derved produktet fra vugge-til-grav. De første LCA-analyser blev udført i slutningen af 60´erne. Herhjemme blev den først LCA-analyse gennemført i 90´erne, da man undersøgte PVC i samfundet. Efter udgivelsen af ISO-certificeringer har LCA-analysen opnået en større gennemslagskraft, og i 1996 blev den danske LCA-metode (UMIP) publiceret. ISO-certificeringerne knytter sig til LCA-analysen – heraf principper, struktur, krav og vejledning.

Dokumentation for jeres interessenter
I en livscyklusanalyse opgøres således et produkts miljøbelastninger i et vugge-til-vugge eller vugge-til-grav perspektiv. Mange større samfundsbeslutninger om miljøområdet træffes på baggrund af livscyklusanalysen. F.eks. hvordan vi håndterer de stigende mængder affald eller nedsætter vores energiforbrug i husholdninger og erhverv. LCA-analysen har betydning for, hvilke produkter dine kunder vælger og kan være en afgørende dokumentation, når I ønsker at kommunikere jeres grønne indsatsområder til jeres virksomheds mange interessenter. Men hvordan komme I i gang?

Fremgangsmåden
Det er afgørende, at I vælger en fremgangsmåde, hvor I opnår størst mulig miljøeffekt for mindst mulig indsats. Her kan I starte med først at kigge helt overordnet på jeres produktportefølje. Det kan være I skal starte med at kigge på jeres hovedprodukt og/eller det produkt, som bidrager til de største miljøproblemer. Det kan også være, I vælger at kigge på de produkter, hvor konkurrencen er størst eller de produkter som er de væsentligste for jeres forretning. Derefter kan I undersøge sammensætningen af produktet og selve produktionsflowet. Ligesom energiforbruget samt miljø- og arbejdsmiljøbelastningen bør undersøges.

Dokumentation før kommunikation
LCA-analysen vil typisk udføres af en gruppe bestående af en miljømedarbejder, indkøbs/salgs-/udviklingsmedarbejder, myndigheder og eventuelle konsulenter. Ofte er det miljømedarbejderen, som er den drivende part i projektet – og som har ansvaret for forløbet. Andre kollegaer spiller en rolle i forhold til kontakten til leverandører og kunder. Herunder anskaffelse af oplysninger om råvarer og kravspecifikationer. Myndighedens og konsulentens rolle vil primært være i forhold til erfaringer fra andre virksomheder og ekspertviden inden for området. Arbejdet skal ende ud med en handlingsplan omfattende procesforbedringer i fremstilling, brug og bortskaffelse af produkterne og substitution af de mest miljøbelastende råvarer. Med LCA-analysen og dokumentationen på plads, vil I have langt bedre forudsætninger for at kommunikere jeres grønne og miljørigtige indsatsområder, så I ikke vildleder jeres interessenter og dermed udsætter jer selv for greenwashing. Dokumentation kommer før kommunikation.