Kunsten at lægge planer

For at overleve i et konkurrencepræget marked, og i en turbulent verden, er det afgørende, at virksomheden lægger planer for fremtiden. Både for at sikre sig de rette ressourcer, men også for at udnytte markedsmulighederne. Planlægningen bunder i høj grad i virksomhedens evne til at forstå den situation, den befinder sig i. Det kræver en grundig indsigt i egen forretning og i virksomhedens omverden.

Fortid, nutid og fremtid
Virksomhedens strategiplaner bør tage udgangspunkt i både fortid, nutid og fremtid. Virksomheden skal således forstå fortiden og nutiden for at kunne planlægge fremtiden. Fortiden kunne tage udgangspunkt i virksomhedens økonomiske udvikling og kriser/succeser. Nutiden kunne være ejerforhold, konkurrencesituationen og ressourcer.

Kortere tidshorisont
Kvaliteten af den viden, som virksomheden har indsamlet til arbejdet omkring strategiplanerne, er en forudsætning for at kunne skabe målrettede fremtidsplaner. Flere virksomhedsledere arbejder med en kortere strategihorisont end tidligere. I takt med at virksomhedens omverden ændrer sig hurtigere og hurtigere – måske grundet nye teknologier, ændret kundeadfærd og/eller andre konkurrenceforhold – vil strategiplanerne være knapt så langsigtede og knapt så statiske. Virksomhederne er i stigende grad nødt til at korrigere og være langt mere agile end tidligere. Den højere hastighed influerer i forhold til alle virksomhedens tre planlægningsniveauer: det strategiske, det taktiske og det operationelle.

Tre planlægningsniveauer
Det strategiske niveau er det overordnede niveau, som topledelsen beslutter. Det handler blandt andet om virksomhedens vision, værdier og mission. Hvor skal virksomheden være om 3-5 år? Har vi de rette ressourcer? Hvad er konsekvenserne af vores strategivalg? Det taktiske niveau handler om virksomhedens enkelte funktioners planlægning, f.eks. i forhold til salg, marketing, økonomi og HR. Disse planer udarbejdes af lederne for disse afdelinger. Ofte vil tidshorisonten for det taktiske niveau være 1-2 år. Afdelingernes planer tager naturligvis udgangspunkt i den overordnede strategi.  På det operationelle niveau er der fokus på det daglige arbejde. Her realiseres planerne, og detaljeringsgraden af planlægningen er ofte noget høj. Det kunne f.eks. være planerne om en øget salgsindsats, som er brudt ned i specifikke aktiviteter i forhold til f.eks. produkter, kunder og tidspunkter. På det operationelle niveau vil der løbende være opfølgninger på udviklingen, og der vil blive korrigeret hurtigt, såfremt virksomheden oplever afvigelser.

Opstil klare mål
Udfordringerne for mindre virksomheder, hvor ledelsen ofte agerer på flere niveauer, kan være en øget risiko for at de retninger, man har besluttet sig for, ikke holdes. Strategier og planer giver først mening, når der er opsat klare og forståelige mål. Disse mål kan både være kvalitative og kvantitative. Kvantitative mål vil typisk være tal (f.eks. omsætning eller antal besøg hos kunder). Kvalitative mål er derimod de mere bløde mål, som kan være sværere at måle. Nogle af disse bløde mål kunne f.eks. være virksomhedens CSR indsatsområder eller virksomhedens ønske om at være de bedste på markedet.

Medarbejdere som bidragsydere
Det er vigtigt, at virksomheden gør sig fuldstændig klar omkring, hvordan og hvorfor der måles, og om disse mål matcher virksomhedens værdier, mission og vision. Majoriteten af de fleste virksomhedens medarbejdere arbejder enten på taktisk eller operationelt niveau. De har ofte har en god kundeforståelse, og de får måske hurtigt få øje på ændringer i markedet (f.eks. nye efterspørgselsbehov og andre konkurrenter). Derfor kan medarbejdere med fordel bidrage med input til strategi- og planlægningsarbejdet.